CẦU THỊ, HỢP TÁC VÀ MINH BẠCH
Trang chủ > Giới thiệu > Sơ đồ tổ chức

CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC VIỆN NGHIÊN CỨU CHIẾN LƯỢC, CHÍNH SÁCH CÔNG THƯƠNG

1. VĂN PHÒNG
2. PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC
3. PHÒNG NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP VÀ NĂNG LƯỢNG
4. PHÒNG NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI
5. PHÒNG NGHIÊN CỨU VÀ DỰ BÁO THỊ TRƯỜNG
6. PHÒNG NGHIÊN CỨU MÔI TRƯỜNG VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
7. PHÒNG THÔNG TIN, THƯ VIỆN VÀ XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI
8. TRUNG TÂM THAM VẤN WTO
9. TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI
10. TRUNG TÂM TƯ VẤN, ĐÀO TẠO CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI
11. TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP, THƯƠNG MẠI VÀ KINH TẾ SỐ
12. CHI NHÁNH TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

THƯ ĐIỆN TỬ
LIÊN KẾT

QUẢNG CÁO
Viện Nghiên cứu Chiến lược, chính sách Công Thương
Địa chỉ: 23 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội